Kationi

Toimintaterapiaa, aistitaidetoimintaa ja aistitaideterapiaa pääkaupunkiseudulla.

Arviointimenetelmiä

MOHOST (The Model Of Human Occupation Screening Tool)

Menetelmä mittaa potilaan toiminnallista osallistumista itsestä huolehtimisen, tuotteliaisuuden ja vapaa-ajan alueilla. MOHOST- arviointimenetelmä perustuu toimintaterapian teoriaan ja sen käyttö perustuu potilaan toiminnan havainnointiin todellisessa toimintaympäristössä. Havainnointitietoja voidaan varmistaa vertaamalla niitä potilaalta, hänen läheisiltään ja monniammatilliselta tiimiltä saatuihin tietoihin.

OSA (Occupational Self Assessment)

on Inhimillisen toiminnan malliin perustuva asiakkaan toimintamahdollisuuksien itse arviointi. OSA on nelivaiheinen itse arvioinnin prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa asiakas määrittelee arviointilomakkeen väittämien perusteella toiminnallisen pätevyytensä. Toisessa vaiheessa asiakas arvioi nämä väittämät sen perusteella, miten tärkeänä hän pitää osion sisältöaluetta (hyvin tärkeä, tärkeä, jonkin verran tärkeä, ei tärkeä). Arvioituaan toiminnallista pätevyyttään ja arvojaan asiakas käy väittämät läpi uudelleen asettaen tärkeysjärjestykseen ne väittämät, jotka edellyttävät hänen mielestään muutosta. Arvioinnin viimeisessä eli neljännessä vaiheessa asiakas määrittelee tärkeysjärjestyksen toimintaterapiainterventiolle, minkä pohjalta asiakas ja terapeutti muokkaavat yhdessä tavoitteet toimintaterapialle.

OPHI-II – Ammattihistorian haastattelu (Occupational Performance History Interview)

Toimintahistoriaa ja toimintakykyä arvioiva haastattelu. OPHI-II on seimistrukturoitu haastattelumenetelmä, jonka avulla kerätään yksityiskohtaista tietoa asiakkaan työikään ajoittuvasta toiminnallisesta historiasta. Menetelmä sopii käytettäväksi toimintaterapiainterventiota suunniteltaessa ja työkyvynarviota tehtäessä sekä toimii strukturoituna tietojenkeruumenetelmänä ja kontaktinottovälineenä toimintaterapian alussa.

WRI - Työroolia arvioiva haastattelu

Työroolia arvioiva haastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, joka on tarkoitettu työkyvyn arvioinnin alueella työskenteleville toimintaterapeuteille. Sen tarkoituksena on tunnistaa ne psykososiaaliset ja ympäristölliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa vajaakuntoisen työntekijän kykyyn palata työhön.

BDI-II - Beck Depression Inventory®-II

BDI-II on masennusoireilun vaikeusasteen arviointiväline. Testin toinen versio on kehitetty DSM-IV:n depressiokriteerien linjan mukaisesti. Lomake koostuu 21 väittämäjoukosta, joista jokaisesta valitaan yksi vaihtoehto.Toimintaterapia-arvioinnissa käytettävät arviointimenetelmät valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Mittareista ja testeistä on apua silloin kun halutaan tarkemmin selvittää jonkin toimintakyvyn osatekijän vaikutusta.

 
 

« Takaisin sivun ylälaitaan